چه ماند از من جز خاکستری که آبرویم سوخت

                و آنچه ماند جز سرافکندگی هیچ بر من نیافزود.

                          چه ماند جز آنکه نه خدا بلکه بندگانش دیگر یاد نخواهندم کرد

                                       تا ردای ناپاکی برکنم و آنروز روز مرگ من خواهد بود.

/ 0 نظر / 8 بازدید