اگر برای دیدنت لحظه شماری میکنم . برای ماندنت ثانیه را مرده میخواهم.

روزی به اصرار گفتم

؛باش تا من باشم؛

شمردم

مردم

مردم

روزهایی که بی تو سر کردم.

/ 4 نظر / 8 بازدید
رويا

او به من گفتی هرگز...پلسخی يخت و درشت و مرا پاسخ اين هرگر کشت

ghomeishy

در گذر ثانيه‌ها آنكه براي رسيدن به دقايق خاطره لحظه‌شماري مي‌كند منم و آنكه براي رسيدن به ساعات فرار دقايق را مي‌شمارد تويي در شمارش روزهاي تنهايي آنكه در انتظار لحظات با تو بودن ثانيه‌ها را مي‌بلعد منم و آنكه چشم‌به‌راه پايان دقايق با من بودن ثانيه‌ها را نفرين مي‌كند تويي