عشق

.

.

«عشق ورزيدن خطاست

 

 حاصلش ديوانگي ست

 

عشق ها بازيچه اند

 

عاشقان بازيگر اين بازي طفلانه اند

 

عشق کو ؟!

 

عاشق کجاست ؟!

 

معشوق کيست؟»

/ 3 نظر / 7 بازدید

براي کشتن يک پرنده يک قيچي کافي ست. لازم نيست آن را در قلبش فرو کني يا گلويش را با آن بشکافي. پرهايش را بزن... خاطره پريدن با او کاري مي کند که خودش را به اعماق دره ها پرت کند

حسین

*عشق عينک سبزی است که با آن انسان کاه را يونجه می‌بيند.مارک تواين

ghomeishy

دلهای نشکسته را کجا بايد يافت و عاشقان خندان را که نه خسته از اندوهند و نه سکوتشان فرياد اشک کجايند عاشقانی که تابوتشان با گل آراسته نيست و برای معصوميتشان آه نمی‌کشند کجايند جز در خاطرات دور و ناپديد عاشقان دل‌شکسته‌اند هديه عشق خاطره‌های سوزاننده است لعنت به من، لعنت به تو، لعنت به اشک، لعنت به عشق