امروز

امروز در خیالم اورا که همیشه انتظارش میکشیدم دوباره دیدم

و با او همه زمان را پر از خاطره کردم

بی او زندگی میکنم

اما

همیشه پر از بودنش هستم تا روزی باز گردد در پستوی خاطراتم

و این بار گرمای بودنش مرا به اعماق عشق پرواز خواهد داد

و اشتیاقش

و نگاهش

و بودنش برای ابد

مرا باز در هم خواهد شکست تا مهدیه ای دیگر متولد گردد.

و زندگی دوباره بهارانه جاری گردد.

/ 0 نظر / 6 بازدید