َّبرای زیستن جامه ای یگانه و برای مردن کفن خاک بس بود مرا . اینک خیال تو چنان در برم می گیرد که برهنگی ام را جمله جامه های شهر پوشش نخواهند داد. َّ

/ 2 نظر / 9 بازدید
جاده ابريشم

سلام من اولی ام شعری که برات گذاشته بودم تو کامنت مال استاد نيما يوشيج بود يه پست ديگه گذاشم بهم سر بزن لبسهايم را می سوزانم تا تو تنها نمانی

مجيد حمزه لو

برای رفتن فقط يک کفن کافی نيست چيزی باز ارزشتر از کفن نياز داری چون کفن هم اين دنيايی است و فقط يک چيز است که ميتوانی ببری و آن هم اعمال اين دنيای که گر خوب باشد اسب و توسن تو و گر بد باشد عيال و گردن تو باتشکر مجيد حمزه لو